Chiêu sinh các lớp tiếng Nhật

- Trình độ N5: gồm các lớp N5.1 và N5.2

- Trình độ N4: gồm các lớp N4.1 và N4.2

- Trình độ N3: gồm các lớp N3.1 và N3.2

Liên hệ Trung tâm để biết thêm chi tiết về chương trình học, lịch học, và chính sách miễn giảm học phí
Thông Tin Liên Hệ